मकैको बीउ वितरण सम्बन्धी पाणिनि गाउंपालिकाको सुचना

18

मकैको बीउ वितरण सम्बन्धी पाणिनि गाउंपालिकाको सुचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५÷१२÷७
यसा पाणिनि गाउंपालिका आ.ब. २०७५÷०७६ को वार्षिक स्वीकृत मकैको बीउ वितरण कार्यक्रम अन्तरगत मनकामना ३ जातको मकैको उन्नत बिउ ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम भएको हुंदा पाणिनि गाउंपालिका भित्रका कृषक÷कृषक समुह÷कृषि सहकारी र नीजि फार्महरुबाट यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुहुन यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ । थप जानकारीको लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु
१ समुह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२ समुह निर्णयको प्रतिलिपि
३ मोवाइल नम्बर सहितको निवेदन
४ व्यक्तिको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

SHARE